Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

zf
3969 5fa7 390
Reposted fromipo ipo viadobby dobby
zf
zf
9735 6d37 390
Reposted frompulperybka pulperybka viadobby dobby

December 27 2017

zf
4738 29a5 390
Reposted frommessinhead messinhead viazapominanie zapominanie
zf
6135 e15c 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viastuckedinsoul stuckedinsoul
zf
0494 ded9 390
Reposted fromteijakool teijakool viaunmadebeds unmadebeds
zf
9657 367e 390
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viazmora zmora
zf
2811 26f6 390
zf
zf
zf
zf
0168 7f87 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie
zf
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapominanie zapominanie

November 07 2017

November 05 2017

7795 98ae 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadobby dobby
zf
9181 6a7c 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viadobby dobby
zf
tylko dwie kalorie.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viadobby dobby
zf
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby

November 04 2017

zf
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadobby dobby

October 31 2017

zf
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles - "Mag"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl